WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DLA MŁODZIEŻY
wypełniasz tylko w przypadku kiedy posiadasz drugie imię

SZKOŁA DRUGIEGO WYBORU


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


ADRES ZAMIESZKANIA

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI
DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/uczniów jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Niepodległości 3, tel: 86 27 55 100, e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie możliwy jest pod numerem tel. nr. 86 27 55 100 lub adresem email: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
  3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Białymstoku
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w postaci obrazów utrwalonych cyfrowo, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły.